• Guests within walking distance will find directions to the hotel by tapping the icon with smartphones or tablets.

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลPrivacy Policy

บริษัท อุเอะโนะ โฮเต็ล โอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน

1.นโยบายพื้นฐาน

เว็บไซต์นี้ตระหนักถึงความสำคัญและจะเก็บรักษาข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคล(ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)ของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อย่างดี

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถือเปนความรับผิดชอบของเรา และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการประกอบธุรกิจโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ทางเว็บไซต์และโรงแรมจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกและส่งเพื่อรับบริการในเว็บไซต์หรือจองที่พักอย่างเข้มงวด

2.กรณีที่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้จะขอให้ลูกค้ากรอกและส่งข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

 • เวลาทำการจองที่เกี่ยวกับโรงแรผ่านเว็บไซต์นี้
 • เวลาสมัครสมาชิกจองห้องพักผ่านเว็บไซต์นี้
 • เวลายื่นเอกสารต่างๆเพื่อรับบริการของเว็บไซต์นี้หรือโรงแรมที่เข้าร่วม
 • เวลาตอบแบบสอบถาม
 • อื่นๆ (หากต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อเหตุผลนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะแจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการจัดเก็บรักษาข้อมูล)

3.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการใช้ การจัดการ

 • หากมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เปิดช่องติดต่อสอบถาม และควบคุมคำถามเฉพาะที่จำเป็น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากลูกค้า จะถูกใช้เผื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น จะไม่ใช้เผื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้
  1. ในกรณีที่ให้บริการลูกค้าภายในเว็บไซต์นี้
  2. ในกรณีที่จะส่งข้อมูลไปให้แค่ลูกค้า เช่น ส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้ากรอก
  3. ในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อลูกค้าด้วยเหตุผลบางประการ
  4. ในกรณีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ (การวิเคราะห์เป็นเพียงการวิเคราะห์ทางสถิติ ไม่มีการใช้ข้อมูลแบบระบุตัวบุคคล)
  5. ในกรณีที่ลูกค้าให้การยินยอม
 • เว็บไซต์นี้จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้อย่างดี ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  1. บริษัทที่ดูแลจัดการระบบให้บริษัท
  2. ในกรณีที่ลูกค้าให้การยินยอม
  3. ในกรณีที่ถูกเรียกร้องทางกฎหมาย
 • หากได้รับการยินยอมจากลูกค้า ทางเว็บไซต์จะดำเนินการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยังหน่วยงานภายนอกรั่วไหลหรือถูกส่งต่ออีกครั้ง
 • หากทางเว็บไซต์หรือโรงแรมที่เข้าร่วมมีการส่งข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าไปทางอีเมลหรือไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ ทางลูกค้าสามารถแจ้งทำการระงับหรือเปิดใช้บริการใหม่ได้
 • หากลูกค้าต้องการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ สามารถแจ้งผ่านช่องทางติดต่อบนเว็บไซต์ ทางเราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมและให้รวดเร็วที่สุด

4.นโยบายป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหล ทำให้เสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องการข้อมูลรั่วไหล สูญหาย หรือการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย ทางเว็บไซต์ได้มีการติดตั้งการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง จัดการพาสเวิร์ด แบ็คอัพข้อมูล ระบบดูแลความปลอดภัย ไฟร์วอลล์ เป็นต้น

5.การทำตามกฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ

ทางเว็บไซต์จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีกฎระเบียบของบริษัทบริษัท อุเอะโนะ โฮเต็ล โอเปอเรชั่น จำกัด มหาชนเป็นที่ตั้ง

6.ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์นี้จะตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแต่ละข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยรักษานโยบายการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

การจอง

วันที่เช็คอิน
    คืน
จำนวนแขก
 คน/ห้อง
จำนวนห้อง
 ห้อง
ค้นหา
PAGE TOP